GEIN ZEGT NEE
GEEN WINDTURBINES BIJ WOONWIJKEN! OOK NIET IN ZUIDOOST!
 

Nieuwsbrief van WIND ALARM juni 2022

Windturbines binnen Amsterdamse stadsgrenzen. Waar staan we nu?


De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij, er is een nieuw college en coalitieakkoord. De reflectiefase over windturbines is grotendeels mislukt, en wethouder Van Doorninck is vervangen door Zita Pels (GroenLinks).


Waar staan we nu? Wat hebben onze inspanningen opgeleverd, en hoe gaat het nu verder? Je leest er er meer over in deze nieuwsbrief. Eén ding is zeker: het college blijft inzetten op windturbines in en buiten het havengebied. Wij zullen gesprekken blijven voeren met gemeente, initiatiefnemers, omwonenden, andere belanghebbenden, raadsleden, experts, juristen. We blijven ons best doen duidelijk te maken dat industriële windturbines bij woonwijken en in stadsnatuur geen goed plan zijn en de gemeente zich moet richten op alternatieven: grootschalige isolatie, zon-op-dak (bewoners, woningcorporaties, bedrijven, scholen), wind-op-zee (burgerwind).


Stedelijke Adviesraad RES Amsterdam


Om een positief gevolg te geven aan de opgedane ervaring uit de reflectiefase is een nieuwe adviesraad opgesteld. Deze Stedelijke Adviesraad RES Amsterdam (SARA) is een initiatief van de voormalige stedelijke klankbordgroep. Voor- en tegenstanders van turbines in de stad (en buiten de haven) waren gefrustreerd over de werkwijze en hebben een gemeenschappelijk statement geschreven en zich “onafhankelijk” verklaard van de gemeente. De wethouder heeft SARA erkend als gesprekspartner voor het verdere traject.


In de SARA zijn de meest relevante belanghebbenden vertegenwoordigd, waaronder de initiatiefnemers (Amsterdam WIND), natuur- en milieufederatie, klankbordgroepleden natuur, volkstuinparken, artsen en omwonenden uit alle

zoekgebieden. De gemeente wil vooral dat de SARA input levert voor de komende Plan MER (milieu en effectrapportage) rond de windturbines in Amsterdam.

De Plan MER is toegezegd door de oud-wethouder, nadat leden van Windalarm, natuurorganisaties, volkstuinders en andere klankbordgroep deelnemers hierom hebben gevraagd tijdens de reflectiefase.


Nieuw college, coalitieakkoord en wethouder Zita Pels


Op 25 mei is het nieuwe Coalitieakkoord 2022-2026 gepresenteerd door het nieuwe college van Pvda, GroenLinks en D66. De 9 wethouders zijn gepresenteerd, waaronder de nieuwe wethouder duurzaamheid Zita Pels (GroenLinks).


Oud-wethouder Marieke van Doorninck moest vertrekken. Zij was liever doorgegaan, maar haar positie was onhoudbaar. In Het Parool is gesuggereerd dat alles erop wijst “dat Van Doorninck het veld heeft moeten ruimen vanwege de problemen rondom de komst van windmolens in de stad”. Meer waarschijnlijk is dat het een optelsom was en meer dossiers een rol speelden.


De eerder dit jaar opgestapte klankbordgroep deelnemers, waaronder bewoners, artsen, volkstuinders en andere belanghebbenden hopen dat nieuwe wethouder Zita Pels het contact met hen en de Amsterdammers wil verbeteren.

Windalarm is van meer kanten gewaarschuwd voor de wethouder. Pels heeft ervaring opgedaan als lid van Provinciale Staten Noord Holland (waar haar collega Edwin Stigter zich actief bemoeide met klimaatbeleid en het loslaten van de 600 meter afstandsnorm). Pels is naast klimaat ook verantwoordelijk voor volkshuisvesting. Zij zal moeten zorgen voor woningisolatie, warmtepompen, etcetera. Veel ruimte dus om actief met de energietransitie aan de slag te gaan.

Draagvlak voor windturbines in Amsterdam daalt


Windalarm heeft van meet af aan beweerd dat als bewoners vooraf goed en eerlijk worden geïnformeerd over alternatieven en gevolgen van windturbines in stadsnatuur en op korte afstanden (ca. 500 meter) van woonwijken, er geen draagvlak onder bewoners (ook niet buiten de zoekgebieden) is te vinden in Amsterdam. Wij krijgen daarin nu gelijk.


In de tweede helft van 2020 heeft de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) van de gemeente onderzoek gedaan, en vond toen dat 65% van de ondervraagde Amsterdammers voorstander was van meer windturbines.

Na een recente ondervraging stelt OIS vast dat het draagvlak is gekrompen tot 52 procent. In geheel Noord, dus niet alleen in de zoekgebieden, is het draagvlak inmiddels gehaald van 62 procent in 2020 tot 45 procent dit jaar. En in Zuidoost daalde het aandeel voorstanders van 60 procent naar 43 procent.


Een ander teken dat windturbines minder wenselijk zijn, dan verondersteld door GroenLinks en hun (ex-)wethouder, vormen de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen eind maart.

Het is opmerkelijk dat de steun voor GroenLinks rond sommige zoekgebieden, waaronder Kadoelen en Elzenhagen in Noord en IJburg, (bijna) halveerde ten opzichte van 2018. Parool- journalist Koops stelt dat dit "waarschijnlijk samenhangt met de windmolendiscussie".


Adviezen expertgroepen en klankbordgroepen


Een belangrijk onderdeel van de reflectiefase, die van september tot april duurde, zijn de expertgroepen (gezondheid, natuur en leefomgeving) en de daaraan gelieerde klankbordgroepen.


Op samenstelling en functioneren van de RES Expertgroep Gezondheid is veel kritiek geuit, onder meer vanuit de klankbordgroep gezondheid. Een van de experts, Dick Bijl, is opgestapt.

In het rapport bevelen de experts van RIVM en GGD aan om strengere geluidsnormen te stellen voor windturbines. De door de experts voorgestelde grenswaarde van 45 Db (conform de bestaande en volgens sommigen achterhaalde WHO norm) vinden de klankbordgroepleden ‘onverantwoord hoog’.


De RES Expertgroep Natuur heeft een eindrapport gepresenteerd, maar is in de aanbevelingen weinig specifiek en veel ruimte open voor discussie. De klankbordgroep natuur, waaraan experts van Natuurmonumenten, Vogelbescherming en Vogelwerkgroep Amsterdam en vertegenwoordigers van allerlei organisaties van omwonenden, waaronder Windalarm, deelnamen, heeft een eigen advies geschreven. Hierin staan duidelijke, uitgebreide richtlijnen en randvoorwaarden. Dit beschouwen wij als een succes van de reflectiefase.


Klankbordgroepleden Heleen van den Hombergh en Anja Rutgers van der Loeff hebben in twee verschillende raadssessies het advies en het belang van de randvoorwaarden onder de aandacht gebracht bij de raadsleden, zowel bij de oude als nieuwe wethouder duurzaamheid. Dit is ter informatie geweest; het klankbordadvies is dus niet “aangenomen”.


Waar is het afwegingskader?

De gemeente zou een afwegingskader maken, besloot de raad in februari per motie 79. Daarin heldere criteria over

 • Hinderbeleving en gezondheid

 • Externe veiligheid

 • Ecologie, natuur en landschap en

 • Energieopbrengst


  Dat was duidelijke taal!

  De gemeente heeft op 10 mei gezegd dat deze onderwerpen expliciet aan de orde komen in het document Signalen uit de Stad... dit document is in februari per amendement 112 nu juist als afwegingskader afgekeurd. Volgt u het nog?


  Er is dus nog steeds geen afwegingskader, de gemeente schuift dit al twee en een half jaar voor zich uit. Wel liggen er nu ingrediënten , zoals het advies Randvoorwaarden van de

  klankbordgroep Natuur. En in Signalen uit de Stad staan ook wel dingen, maar er staat vooral veel NIET in.

  Natuurbeschermingsorganisaties bijvoorbeeld hebben er geen stem, en buurgemeenten ook niet.


  Buurgemeenten


  De Amsterdamse zoekgebieden zoeken overal de grenzen met de buurgemeenten op. Sinds Weesp geen buurgemeente meer is zijn dat er 7. Buurgemeenten hebben bezwaar gemaakt: hun af te wegen waarden komen niet in enig afwegingskader tot uiting, terwijl hun inwoners juist wel tot de gehinderden tot zeer gehinderden behoren. Het is nog steeds de vraag hoe Amsterdam om zal gaan met hun verzoeken en eisen.


  Omwonenden Noorder IJplas in participatiestaking


  Omwonenden van de Noorder IJplas en het Cornelis Douwesterrein, die door gemeente zijn gevraagd zijn uitgenodigd voor omgevingsberaden, weigeren om nog langer mee te praten over de windmolenplannen voor dit gebied.

  Ze zijn in ‘participatiestaking’ gegaan.


  Voor de Noorder IJplas heeft wethouder van Doorninck besloten dat het Participatieproces parallel aan de ProjectMER verloopt. Omwonenden worden tijdens het participatietraject op de hoogte gehouden van de voortgang van de ProjectMER. In het Participatieplan staan vijf omgevingsberaden beschreven. Hiervoor werden omwonenden binnen een straal van 1500 meter rond het projectgebied uitgenodigd. Het beraad werd gemaximeerd tot 40 deelnemers. Bij het derde beraad waren nog 16 deelnemers over.


  Deelnemers vertelden ons dat discussies werden gemeden. De bewoners vroegen onder meer om de sociale effecten van het project in beeld te brengen en legden de volgende eisen neer: het toevoegen van een objectief draagvlakonderzoek, een inventarisatie van de woningwaardedaling en een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) aan de ProjectMER. De coöperaties (verenigd in Amsterdam WIND) gingen daar niet mee akkoord. De betrokken bewoners van de omgevingsberaden zijn nu dus in ‘staking’ en hopen op een gesprek met de nieuwe wethouder.


  Geen referendum WT’s in provincie Noord-Holland


  Windalarm wilde graag een referendum over de nieuwe Omgevingsverordening van de provincie waarin de afstand geregeld wordt. Die gaat in onze provincie terug van 600 naar 300 meter, zo heeft een meerderheid in Provinciale Staten eind mei van dit jaar besloten.


  Maar gaat het Noord-Hollands referendum over de minimale afstand tussen windturbines en woningen niet door!

  GroenLinks, de PvdA, D66 en de VVD vinden dat de klimaatcrisis ’spoedeisende en dringende provinciale belangen’ omvat die niet voor een raadgevend referendum in aanmerking komen.


  Het standpunt van Provinciale Staten betekent dat de hoge molens die Amsterdam bij de Noorder IJplas wil bouwen een stap dichterbij komen, met gevolgen voor zowel bewoners en stadsnatuur in Amsterdam alsook effecten op onder meer woningbouwplannen in de buurgemeenten.


  Wat kunt u doen?


  Wij zoeken mensen die zich willen inzetten voor Windalarm. Als je nog niet actief bent, dan nodigen we je van harte uit om dat alsnog te worden.


  Windalarm bestaat uit vrijwilligers die op informele basis samenwerken, vooral via social media en appgroepen. We kunnen elke aangeboden hulp gebruiken, en vooral:


 • Organisatoren, bewoners die een netwerk (willen) onderhouden in hun eigen wijk

 • Specialisten voor PR en communicatie, die content schrijven en op de website zetten

 • Juridische kennis

Je zal niet de eerste zijn die tijdens het actievoeren nuttige contacten opdoet voor in je eigen buurt of voor in je professionele netwerk. Dus stuur een mail naar relaties@windalarm.org, en je hoort van ons!


Doneer aan Windalarm!

Alle mensen werken voor Windalarm op vrijwillige basis. Met een financiële bijdrage helpt u ons om megawindturbines ver van woonwijken en waardevolle natuurgebieden te houden.


Uw bijdrage wordt ingezet voor juridische acties, contra- expertises, het verder uitbouwen van dit burgerplatform, om zo een onderbouwd en gebundeld geluid te laten horen aan de volksvertegenwoordigers. Daarnaast bereiden we juridische stappen voor tegen de gemeente.


Dat kost allemaal geld, en daarom vragen we u een bedrag te doneren. Alvast dank!

De reflectie fase is wat de gemeente betreft voorbij.
Dan geef je een feestje omdat je het hebt klaar gespeeeld om de hele reflectiefase lang niet naar de bewoners te luisteren:

 
Met hart en ziel
Reacties van (ex) deelnemers aan de reflectiefase windzoekgebieden Amsterdam. reflectiefase: november 2021 - 14 april 2022

 
De uitnodiging:
 
Onderwerp: uitnodiging bijeenkomst “Afsluiting Reflectiefase Windenergie Amsterdam”
 
Geachte mevrouw/mijnheer,
 
Graag nodig ik u uit voor een bijeenkomst om u te bedanken voor uw inzet tijdens de reflectiefase windenergie Amsterdam. Tijdens deze fase hebben we van eenieder veel gevraagd, en het was een uitdaging om recht te doen aan ieders inbreng. Desondanks ervaar ik dat we in dialoog en discussie naar elkaar hebben geluisterd. De signalen over zorgen van Amsterdammers hebben een plek in de toekomstige afwegingen.
 
Ook hebben wij sterk inhoudelijk adviezen mogen ontvangen die de gemeente verder helpen in het vervolgproces. Hiermee gaan we gezamenlijk door.
 
Dit is voor mij aanleiding om u te bedanken voor uw betrokkenheid tijdens een afsluitende bijeenkomst. Ik ontmoet u daarom graag op donderdag 14 april 2022.
 
Datum: 14 april 2022
Tijd: 16:00-18:00
Locatie: Old School, zaal Podium, Gaasterlandstraat 3-5, 1079 RH Amsterdam
(Het voormalige ROC in de Gaasterlandstraat in de Rivierenbuurt. Gelegen tegenover de RAI)
 
Acht en twintig Amsterdammers geven hun reactie op de afsluiting van “de reflectiefase”.
Amsterdammers die staan voor biodiversiteit, energietransitie en leefklimaat. Persoonlijk heb ik zelden een dergelijke betrokkenheid gezien.
 
Sonja Brilman ( tuinder op tuinpark Tuinwijck)

 
Klik hier om de reacties te lezen van de deelnemers aan de klankbordgroepen aan wie deze uitnodiging gericht was.
Wij zijn helemaal vóór duurzaamheid en vóór de energietransitie.
Maar wij zijn absoluut tegen het onzalige plan om megawindturbines naast woonwijken in Zuidoost te bouwen
.
Als het aan Marieke van Doorninck ligt, wethouder ruimtelijke ordening van Groen Links, komen er DRIE megaturbines bij de Gaasperplas/Gaasperzoom.
Deze turbines komen binnen een straal van 350 meter van onze woonwijk te staan, als het aan de gemeente ligt.
Wij vinden dit onacceptabel om uiteenlopende redenen: geluidsoverlast, gezondheidsrisico's, aantasting van kwetsbare natuur en vermindering van onze woningwaarde.
Participatietraject windturbines mislukt: deelnemers komen in opstand

windalarm
Persbericht
AmsterdamEnergieRES-beleidDraagvlak is niet te koop
15 december 2021
 
De plannen voor 17 windturbines binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen blijven voor opschudding zorgen: 48 deelnemers aan de gemeentelijke klankbordgroepen overwegen uit het participatietraject te stappen.
Het stadsbestuur organiseert op last van van de gemeenteraad een 'reflectiefase', waarin de zorgen en van burgers en organisaties gehoord moeten worden.
Maar deze deelnemers aan de sessie's zijn ontevreden met de manier waarop de gemeente hun input verwerkt. Daarom komen ze met een gezamelijk statement.
Met het statement roepen de deelnemers de gemeenteraad op om in te grijpen in de reflectiefase en om aan het college een aantal minimum-vereisten te stellen om op een verantwoorde manier windturbines te plaatsen.
De deelnemers, die tientallen verschillende organisaties vertegenwoordigen, willen dat verantwoordelijk wethouder Van Doorninck wacht op Tweede Kamer-onderzoek naar de gezondheidsrisico's, en dat ze nu geen onomkeerbare stappen zet, zoals geld toezeggen aan intiatiefnemers.
Ook willen ze dat er garanties komen over leefbaarheid en biodiversiteit, en willen ze dat de gemeente uitspreekt dat er geen windturbines komen als de plannen niet haalbaar blijken.
 
Volgens deelnemer Corina Stins uit Zuidoost zou in de reflectiefase serieus geluisterd worden naar de omwonenden: "Wij zijn nooit goed geïnformeerd over de plannen van de gemeente.
Er is in februari 2021 een brief van wethouder Van Doorninck huis aan huis verspreid.
In de brief werden gebieden opgesomd, maar het gebied op 350 meter van mijn wijk, Waternet Weesperkaspel, stond niet in de brief genoemd.
Toen we in april van de plannen hoorden hebben we er alles aan gedaan om ons ongenoegen kenbaar te maken, door te demonsteren, in te spreken in de gemeenteraad en online actie te voeren."
De gemeente beloofde om in de reflectiefase alsnog een goed participatie-proces op touw te zetten.
Deze belofte wordt volgens Stins niet nagekomen: "In onze klankbordgroep zitten ambtenaren en bemiddelaars van bureau Public Mediation.
Die zijn reuze vriendelijk; ze horen ons aan en we mogen vragen stellen. Maar zelf met input voor de gemeenteraad komen, dat mogen we niet.
Onze enige wens is: doe nu eindelijk eens iets met al de bezwaren die wij al lang kenbaar hebben gemaakt."
Ook bij andere deelnemers zit de frustratie hoog.
Marnix Kerkhoff, omwonende van zoekgebied Ring-A10 in Amsterdam-Noord, noemt de klankbordgroepen 'een grote poppenkast': "Wij mogen zelf geen inbreng naar voren brengen.
En de ingehuurde consultants lijken partijdig te zijn naar hun opdrachtgever, de gemeente.
Ik voel me eigenlijk gebruikt dat ik hierbij zit, alsof mijn deelname straks gebruikt wordt om een vinkje te zetten en een eerlijk participatieproces te suggereren.
Daar is hier echter geen sprake van"
 
Al eerder in de reflectiefase was er onvrede over de manier waarop de gemeente omgaat met het verzamelen van bewijs voor lokaal draagvlak.
Toen ging het om een online enquête van onderzoeksbureau Populytics, die volgens de deelnemers bestond uit suggestieve en partijdige vragen.
Joost de Groot, woordvoerder van Windalarm, vindt dat de inwoners van Amstedam nooit de kans hebben gehad zich te mengen in het debat: "We willen nu echt de discussie voeren of het wel verstandig is dat hier windturbines komen.
Toen de zoekgebieden werden vastgesteld, was er geen tijd voor debat, omdat de RES (Regionale Energie Strategie) vóór 1 juli moest goedgekeurd.
En nu blijkt dat de reflectiefase helemaal niets voorstelt, en dat die plannen al vaststaan."
Volgens De Groot is het tijd dat de gemeenteraad het heft in handen neemt: "De gemeenteraad moet zichzelf voldoende sturingsmogelijkheden geven om de belangen van de inwoners te kunnen behartigen.
Want als straks de zoekgebieden zijn goedgekeurd, dan is de markt aan zet, en dan kan elke initiatiefnemer aan de slag gaan.
Maar die initiatiefnemers maken andere afwegingen dan de maatschappelijk wenselijke keuze."
 
 
 
gaasperplas
Toekomst impressie
zwemplas Gaasperplas Zuid (bij Ballorig)

Video: wethouder van Doorninck
Nut en noodzaak van windturbines in Amsterdam

De Balie
22 oktober 2021

ouderkerkerplas
Dit is de windturbine De Windvogel bij de Ouderkerkerplas. 120,5 meter hoog.
Daarvoor het huis dat hoort bij Stal Ouderkerkerplas, paarden pension en stal.
De afstand van de windturbine tot het huis is 409 meter.
De eigenaren van de windturbine uit 2005 willen deze binnenkort vervangen door een windturbine van 150 meter hoog.